Work Experience Program in Canada

โครงการเรียนภาษา + ฝึกงาน ประเทศแคนาดา
Work Experience Program in Canada
ระยะเวลา: 12 เดือน (เรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดือน)
เพียง 175,455 บาท เท่านั้น

Work Experience Program in Canada
โครงการเรียนภาษา + ฝึกงานในประเทศแคนาดา
กับสถาบันภาษาที่เปิดสอนและมีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 20 ปี ของประเทศแคนาดา
เลือกได้ 3 เมือง Vancouver / Toronto / Montreal
ระยะเวลา: 12 เดือน (เรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดือน)
*รวมค่าเรียนภาษาอังกฤษ 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ + Work Permit + บริการจัดหางาน 2 แห่ง*
สมัครภายในเดือนธันวาคม 2555 นี้เท่านั้น (ต้องเริ่มเรียนไม่เกินเดือนมิถุนายน 2556)

โครงการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเรียน 50% และช่วงฝึกงาน 50% (แบบได้รับค่าตอบแทน) ในสถานประกอบการของชาวแคนาดา สามารถเลือกเรียนได้ 3 เมือง คือ Vancouver, Toronto และ Montreal

ผู้สมัครจะเดินทางโดยใช้วีซ่านักเรียน (Study Permit) สำหรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Social Insurance Number (SIN) ผู้สมัครจะได้รับเมื่อเดินทางถึงแคนาดาแล้ว ประมาณ 2 – 3 เดือนก่อนฝึกงาน

ช่วงเรียน

ผู้สมัครเริ่มเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Full-time 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ จนกระทั่งระดับภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ที่จะเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ซึ่งจัดเตรียมขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครได้รับการจ้างงานในตลาดแรงงานของแคนาดามากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตร Diploma และ Certificate ที่ GreyStone College โดยผู้สมัครต้องมีระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ Intermediate 4 ขึ้นไป

ช่วงฝึกงาน

ผู้สมัครสามารถเลือกใช้บริการจัดหางานได้สำหรับเมือง Vancouver และ Toronto ส่วนที่ Montreal ไม่มีบริการจัดหางาน ซึ่งผู้สมัครสามารถหางานเองได้

บริการจัดหางานแบ่งออกเป็น
WEP Basic Service (ค่าขอ Work Permit ไม่รวมค่าจัดหางาน $400)
  • สถาบันฯ เป็นสปอนเซอร์ในการขอ Work Permit และ Social Insurance Card
  • Internship Success Workshop การเตรียมตัวสมัครงาน
  • มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้สมัครตลอดโปรแกรม
  • Job Resource Centre ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหางาน
  • อัพโหลด Resume ที่ Database ของสถาบัน
  • ดูประกาศสมัครงานได้ที่ Database ของสถาบัน
WEP Standard Service (ค่าบริการจัดหางาน 2 แห่ง $400)
  • บริการพื้นฐานเหมือน Basic Service
  • รับประกันการสัมภาษณ์งาน 2 แห่ง
  • มีผู้ประสานงาน WEP ส่วนตัว
  • มีผู้ดูแลช่วยเหลือเรื่อง Resume ฝึกซ้อมสัมภาษณ์งาน และดูแลตลอด ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังทำงาน
WEP Premium Service (ค่าบริการจัดหางาน 5 แห่ง $1,000)
  • บริการพื้นฐานเหมือน Standard Service
  • รับประกันการสัมภาษณ์งาน 5 แห่ง
  • บริการนี้มีที่ Vancouver เท่านั้น
เงื่อนไขบริการจัดหางาน
  • ไม่สามารถรับประกันตำแหน่งและบริษัทที่ผู้สมัครต้องการได้
  • การได้งานขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สมัครตอนสัมภาษณ์งาน
  • ตำแหน่งงานส่วนใหญ่ได้แก่ งานบริการลูกค้า เสมียน งานทั่วไป ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ และฤดูกาล
  • ค่าตอบแทนโดยเฉลี่ย CA$ 8 – CA$ 15 ต่อชั่วโมง
  • ผู้สมัครไม่สามารถปฏิเสธงานเมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้ว
  • ตำแหน่งงานอาจอยู่ในเมืองอื่น ๆ ของแคนาดาได้
  • การเดินทางและที่พักเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร
  • ผู้สมัคร WEP Standard / Premium Service ต้องผ่านการทดสอบระดับภาษาอังกฤษจากทางสถาบันโดยสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 16 – 30 ปี สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ม. 6
 • เคยผ่านงาน (Part-time หรือ Full-time) ไม่จำกัดสาขา
 • มีความกระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี และมีความเป็นตัวของตัวเอง
เอกสารประกอบการสมัคร
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • Resume หรือ C.V.
 • ผลคะแนน IELTS/ TOEFL/ TOEIC (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ขั้นตอนการสมัคร
 • กรอกใบสมัคร WEP พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
 • ชำระค่ามัดจำโครงการและค่าดำเนินการ 20,000 บาท (Non-Refundable)
 • เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน (Study Permit)
 • ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือทั้งหมดหลังได้รับการอนุมัติวีซ่า
 • ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง (Pre-Departure Orientation)
 • ออกเดินทางไปประเทศแคนาดาเพื่อเข้าร่วมโครงการ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Comments are closed.