Kaplan-USA

KaplanKaplan International Colleges
  • การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ - ที่ Kaplan คุณจะมีพัฒนาการที่ก้าวไปสู่เป้าหมายทางด้านภาษาอย่างรวดเร็ว ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบอย่างละเอียดรอบคอบ อาจารย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีแรงบันดาลใจ จะใช้วิธีการสอนที่พัฒนาขึ้นมาให่ เพื่อช่วยให้คุณไปถึงจุดสูงสุดของความสามารถของตัวคุณเอง
  • ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ – ด้วยการใช้เอกสารประกอบการเรียนที่มีความหลากหลาย อาจารย์ Kaplan จะสอนในเนื้อหาที่ครอบคลุมทักษะทางภาษาในทุก ๆ ด้าน: การอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ไวยากรณ์ และคำศัพท์ นอกจากนี้วิธีการสอนซึ่งเน้นการติดต่อสื่อสารจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และความเชี่ยวชาญในการพูดภาษาอังกฤษของคุณ กระตุ้นให้คุณได้ฝึกใช้ทักษะใหม่ที่ได้เรียนรู้มาโดยทันที
  • ความช่วยเหลือ แรงบันดาลใจ และความก้าวหน้า – ตลอดช่วงเวลาที่คุณเรียนอยู่ในหลักสูตร ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของคุณจะได้รับการดูแลและบันทึกในรายงานประจำตัวนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ การพูดคุยปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน จะช่วยให้คุณได้รับรู้ว่าสิ่งใดที่ควรได้รับการพัฒนามากที่สุด ในขณะที่การสอบเพื่อทดสอบความก้าวหน้าจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจ และแสดงให้เห็นว่าคุณมีความพร้อมหรือยัง สำหรับการเลื่อนไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
  • บันทึกความสำเร็จของคุณ – เมื่อคุณเรียนไปจนจบหลักสูตร คุณจะได้ประกาศนียบัตรของ Kaplan ซึ่งระบุถึงระดับความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษของคุณ บันทึกแห่งความสำเร็จนี้ จะช่วยเสริมบันทึกประวัติส่วนตัวของคุณเพื่อการศึกษาต่อและการทำงานได้ เพราะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงให้เห็นถึงทักษะทางภาษาของคุณที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
  • ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง – นอกจากการเข้าชั้นเรียนที่มีอาจารย์สอนแบบปกติแล้ว คุณยังสามารถเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนดได้ โดยเลือกจากหลักสูตรที่มีกิจกรรมฝึกฝนภาษาทั้งแบบออนไลน์หรือแบบปกติที่มีความหลากหลาย การเข้าชมรมการเรียน (Study Clubs) การพูดและโครงงาน ด้วยการควบคุมดูและการให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอของอาจารย์ จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Accreditation and Membership

ACCET

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Kaplan เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมที่่สุดสำหรับนักศึกษาในทุกระดับที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในแต่ละหลักสูตรจะมีลักษณะพิเศษที่ต้องการเน้นให้ความสำคัญ จึงทำให้คุณสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสม และตรงต่อความต้องการทางด้านภาษาของคุณได้โดยเฉพาะ

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมุ่งเน้นสี่ประเด็นหลักของภาษา: การอ่าน การเขียน การฟังและการพูด นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และวิธีการพูดในการอภิปรายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการสัมภาษณ์ และกลยุทธ์ต่าง ๆ อีกด้วย

General English 20 บทเรียน
15 ชั่วโมง
การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน
5.25 ชั่วโมง
รวม
22.25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สถานที่เรียน
ทุกแห่งใน USA

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไประยะยาว (General Academic Semester / Year)

เป็นหลักสูตรระยะยาว 5 เดือน (General Academic Semester) หรือ 9 เดือน (General Academic Year) นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ และมีเวลาพอที่จะท่องเที่ยวไปยังเมืองต่าง ๆ ด้วยในเวลาเดียวกัน!

นักเรียนจะได้รับคุณวุฒิที่คุ้มค่า พัฒนาภาษาอังกฤษ ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก และสร้างความก้าวหน้าให้กับอาชีพในอนาคต หลักสูตรมีการผสมผสานระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสในการทบทวนและฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนมาและพัฒนาทักษะที่ยังต้องการการปรับปรุง นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะยาวสามารถใช้บริการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของ Kaplan International Colleges ได้

General English 20 บทเรียน
15 ชั่วโมง
การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน
5.25 ชั่วโมง
รวม
22.25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สถานที่เรียน
ทุกแห่งใน USA

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English)

หลักสูตรแบบเข้มข้นนี้จะเน้นทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน: การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกทักษะภาษาอังกฤษที่นักเรียนให้ความสนใจมากกว่าทักษะอื่นด้วย เช่น ถ้านักเรียนสนใจด้านการพูด ทางโรงเรียนก็จะเน้นเรื่องการพูดให้กับนักเรียนมากขึ้น นักเรียนยังจะได้เรียนไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทางคณาจารย์ของเราจะช่วยเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และสนุกไปกับมันได้อย่างง่ายดาย

General English 20 บทเรียน
15 ชั่วโมง
วิชาเลือก 8 บทเรียน
6 ชั่วโมง
การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน
5.25 ชั่วโมง
รวม
26.25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สถานที่เรียน
ทุกแห่งใน USA

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นระยะยาว (Intensive Academic Semester / Year)

เป็นหลักสูตรระยะยาว 5 เดือน (Intensive Academic Semester) หรือ 9 เดือน (Intensive Academic Year) นักเรียนจะได้ฝึกฝนจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ได้รับคุณวุฒิที่คุ้มค่า และได้รู้จักเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลกในขณะที่ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพการงาน หลักสูตรนี้สามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะสมตามจุดมุ่งหมายด้านการทำงานหรือการศึกษาต่อของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทางภาษาและโรงเรียนที่คุณเลือก คุณสามารถปรับหลักสูตรของคุณได้ ด้วยการเลือกเรียนในวิชาเลือกต่าง ๆ English for Business การเตรียมสอบหรือการฝึกงาน ซึ่งเป็นทางเลือกในการใช้เวลาที่คุณอยู่ในต่างประเทศได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

General English 20 บทเรียน
15 ชั่วโมง
วิชาเลือก 8 บทเรียน
6 ชั่วโมง
การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน
5.25 ชั่วโมง
รวม
26.25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สถานที่เรียน
ทุกแห่งใน USA

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (English for Business)

เรียนรู้ทักษะทางธุรกิจที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยเรียนรู้จาก Case Study, การทำแบบฝึกหัดโต้ตอบ, การนำเสนอผลงาน, การประชุมกลุ่ม, การจำลองการประชุม และการเขียนรายงาน คุณจะสามารถพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Business English 20 บทเรียน
15 ชั่วโมง
วิชาเลือก 8 บทเรียน
6 ชั่วโมง
การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน
5.25 ชั่วโมง
รวม
26.25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สถานที่เรียน
New York (Empire State, Midtown, East Village) / Washington DC / Seattle / San Francisco

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL® (TOEFL® Preparation Course)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ ที่ใช้คะแนน TOEFL® เป็นเกณฑ์การรับเข้า และนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จในการสอบ! นักเรียนจะมีโอกาสได้ทดลองสอบทำข้อสอบ TOEFL® เพื่อช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบและบรรยากาศการสอบ และนักเรียนยังสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย

TOEFL® + Academic English 20 บทเรียน
15 ชั่วโมง
การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 15 บทเรียน
11.25 ชั่วโมง
รวม
26.25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สถานที่เรียน
ทุกแห่งใน USA ยกเว้น
Illinois Institute of Technology / Santa Barbara City College / Whittier College

download
Kaplan Brochure 2012
Kaplan Prices & Dates 2012
Santa Barbara City College                                                           Whittier College

     

San Francisco                                                                               Berkeley

     

San Diego                                                                     Los Angeles Westwood

     

Washington, DC

Miami

                         Chicago Illinois Institute of Technology                                                       Chicago
     
Boston                                                                               Boston Harvard Square      
New York Midtown                                                                          New York East Village     
New York Empire State

Portland

Philadelphia

Seattle Highline Community College