วีซ่าอังกฤษ

UK Flag
The Points Based System (PBS)

Points Based System (PBS) คือระบบใหม่ที่ทางรัฐบาลอังกฤษนำมาใช้ในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของผู้ที่มีความประสงค์เข้าไปศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศอังกฤษ สำหรับวีซ่านักเรียนที่จัดอยู่ในประเภท Points Based System คือ Tier 4 (General) และ Tier 4 (Child) หรือเรียกว่า Tier 4 point-based system ซึ่งระบบนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นมา โดยนักเรียนต้องได้ 40 คะแนน จึงจะได้รับการอนุมัติวีซ่า สำหรับที่มาของคะแนนนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 1. 30 คะแนน จากการสมัครเรียนหลักสูตรในระดับที่เหมาะสมกับสถาบันที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องหรือเรียกว่า Approved Education Provider หรือ Licensed Sponsor โดยนักเรียนต้องได้รับจดหมายยืนยันจากสถาบันการศึกษาที่สมัครเรียนหรือเรียกว่า Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 2. 10 คะแนน จากจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับค่าหลักสูตรและค่าใช้จ่ายประจำเดือนตลอดระยะเวลาการศึกษา หรือเรียกว่า Maintenance หรือ Funds โดยนักเรียนต้องมีเอกสารยืนยันจากธนาคารว่ามีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยมีชื่อของนักเรียนผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของบัญชี หรืออาจมีชื่อนักเรียนเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกับผู้ปกครองก็ได้ หากนักเรียนต้องการเรียนใน London ต้องเตรียมเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนประมาณ £1,000/เดือน และ £ 800/เดือน สำหรับนอกเขต London ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียน
Student Visa ภายใต้ Tier 4 point-based system มี 2 ประเภท
     1. Tier 4 (General)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับ Post-16 แบบเต็มเวลาในประเทศอังกฤษ เรียนอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ / ช่วงเช้า วันจันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 18:00

สำหรับนักเรียนที่อายุ 16 – 17 ปี และต้องการเข้าเรียนในหลักสูตร National Qualification Framework level 3 or above สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ทั้งประเภท General หรือ Child

     2. Tier 4 (Child)

สำหรับนักเรียนอายุ 4 – 17 ปี ซึ่งนักเรียนที่อายุ 4 – 15 ปี ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนทั่วไปเท่านั้น

สำหรับผู้ีัที่ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่กำหนด คือ สำหรับ Tier 4 (General) ต้องมีผลวัดระดับ B2 ขึ้นไป และ Tier 4 (Child) ต้องมีผลวัดระดับ B1 ขึ้นไป ดูรายละเอียดจากตารางด้านล่างนี้

CEFR Level

Student Visitor Visa

นักเรียนที่ยื่นขอวีซ่าประเภท Student Visitor ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องการศึกษาหลักสูตรสั้นไม่เกิน 6 เดือน นักเรียนที่ถือวีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถทำงานตลอดระยะเวลาที่เรียนได้ และหากต้องการเปลี่ยนวีซ่าเป็น Tier 4 (General) ในระหว่างที่ยังอยู่ในประเทศอังกฤษนักเรียนไม่สามารถทำได้ ต้องกลับมาทำเรื่องที่ประเทศไทยเท่านั้น

สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องการศึกษาในประเทศอังกฤษระยะเวลาเกิน 6 เดือน ต้องยื่นขอวีซ่าประเภท Tier 4 (General)

Child Visitor Visa

นักเรียนที่ยื่นขอวีซ่าประเภท Child Visitor ต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และต้องการศึกษาหลักสูตรสั้นไม่เกิน 6 เดือน นักเรียนที่ถือวีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถทำงานตลอดระยะเวลาที่เรียนได้ และหากต้องการเปลี่ยนวีซ่าเป็น Tier 4 (Child) ในระหว่างที่ยังอยู่ในประเทศอังกฤษนักเรียนไม่สามารถทำได้ ต้องกลับมาทำเรื่องที่ประเทศไทยเท่านั้น

สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และต้องการศึกษาในประเทศอังกฤษระยะเวลาเกิน 6 เดือน ต้องยื่นขอวีซ่าประเภท Tier 4 (Child)

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน
 1. สำหรับวีซ่าประเภท Tier 4 – กรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าทาง online http://www.visa4uk.fco.gov.uk/ และ Point Based System Appendix 8 Tier 4 (General) Student Self-Assessment สำหรับ Tier 4 (General) หรือ Point Based System Appendix 9 Tier 4 (Child) Student Self-Assessment สำหรับ Tier 4 (Child)
 2. สำหรับวีซ่าประเภท Student Visitor Visa และ Child Visitor Visa – กรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าทาง online http://www.visa4uk.fco.gov.uk/
 3. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
 4. Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) ฉบับจริง จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต (Licensed Sponsor) สำหรับวีซ่าประเภท Tier 4 หรือ Visa letter ฉบับจริง จากสถาบันที่สมัครเรียน สำหรับวีซ่าประเภท Student Visitor และ Child Visitor
 5. หลักฐานการชำระเงินค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันที่สมัครเรียน
 6. หลักฐานแสดงระดับภาษาอังกฤษ ได้แก่ ผลคะแนน TOEFL, IELTS หรือ TOEIC
 7. รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. (2 นิ้ว x 1 นิ้วครึ่ง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังสีขาว หน้าเต็ม และมีความละเอียดของภาพสูง ไม่สวมแว่นตา สวมหมวก หรือสิ่งปกคลุมบนศีรษะ ยกเว้นต้องมีตามข้อกำหนดของศาสนา
 8. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา มารดา (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างละ 1 ชุด
 9. หลักฐานการเรียนจบการศึกษาขั้นสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรพร้อม Transcript หลักฐานที่เคยเรียนหรือเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม
 10. หลักฐานการทำงานของผู้สมัคร และหนังสือรับรองรายได้เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน (payment slip) ใบรับรองการผ่านงาน กรณีดำเนินธุรกิจส่วนตัวกรุณายื่นหลักฐานการประกอบกิจการ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายการทางการเงิน (Statement) และสมุดบัญชีธนาคารของกิจการ
 11. หลักฐานการเงินที่เพียงพอสำหรับจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในระหว่างการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ของผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงิน (ฉบับภาษาอังกฤษ) สมุดบัญชีธนาคาร และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาแจ้งให้ธนาคารระบุจำนวนเงินในบัญชีเป็นสกุลปอนด์ ในอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกเอกสาร)
 12. หนังสือรับรองการปลอดเชื้อวัณโรค (TB) ซึ่งออกให้โดยองค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (International Organisation for Migration (IOM))  หากพำนักเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระโดยใช้แคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน (แบงค์ดราฟท์) ของธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่าย ”สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพมหานคร”เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจได้รับการขอให้ยื่นเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง
 • หากเอกสารใดเป็นฉบับภาษาไทย ต้องยื่นฉบับแปลภาษาอังกฤษประกอบด้วย
 • หนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างทั้ง 2 ด้านอย่างน้อย 1 หน้า เพื่อใช้ในการติดลงตราวีซ่า

หากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน ท่านจำเป็นที่จะต้องตรวจหาว่าท่านติดเชื้อวัณโรคหรือไม่ก่อนที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยการเอ็กซ์เรย์ปอด ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจหาเชื้อวัณโรค คือ เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี หรือผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือผู้ที่เคยมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร และกำลังจะกลับไปพำนักถาวรในสหราชอาณาจักร

หากผลตรวจแสดงว่าท่านไม่ได้ติดเชื้อวัณโรค กองค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (IOM) จะออกหนังสือรับรองให้ ซึ่งมีอายุใช้งาน 6 เดือน หากผลตรวจแสดงว่ามีการติดเชื้อ ทางคลินิกจะตรวจเพิ่มเติม โดยท่านจะต้องไปที่คลินิกเพื่อรับการตรวจเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน หากพบว่าท่านติดเชื้อวัณโรค ทาง IOM จะไม่ออกหนังสือรับรองให้ท่าน และท่านจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ จนกว่าท่านจะได้รับการรักษาให้หายขาด ทาง IOM จะแนะนำวิธีการรักษาให้แก่ท่าน โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการรักษาประมาณ 6 เดือน ซึ่งหลังจากที่ท่านหายจากการติดเชื้อแล้ว ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อขอตรวจเชื้อวัณโรคซ้ำอีกครั้ง หากว่าผลตรวจแสดงว่าท่านไม่ติดเชื้อวัณโรคแล้ว ทาง IOM จะออกหนังสือรับรองให้ท่าน และท่านจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ตามปกติ

การตรวจหาเชื้อวัณโรคจะต้องตรวจจากคลินิกที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (IOM) เท่านั้น โดยติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจเชื้อวัณโรค 3,300 บาทต่อท่าน

องค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน
International Organisation for Migration (IOM)
อาคารเกษมกิจ ชั้น 8
120 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2234 7950-5
โทรสาร: 0 2234 7956
อีเมล์: bkk.tbdp.uk@iom.int
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00น. (ยกเว้นวันหยุดของ IOM)
Visa Type
Application Guide
Visa Fee(THB)
Tier 4
Tier 4 (General) หรือ Tier 4 (Child)
14,450
Student Visitor
นักเรียนที่เดินทางมาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (อยู่ได้ไม่เกิน 11 เดือน)
7,000
Student Visitor
นักท่องเที่ยวแบบนักเรียน (ไม่เกิน 6 เดือน เข้าได้ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง)
3,900
Child Visitor
นักท่องเที่ยวที่เป็นเด็ก (ไม่เกิน 6 เดือน เข้าได้ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง)
3,900

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า โดยทั่วไปวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ นักเรียนและวีซ่าทำงานจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 3 สัปดาห์

สถานที่ยื่นขอวีซ่า
วีเอฟเอสโกลบอล รีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 1
183 ถนนราชดำริ ลุมพินี กรุงเทพ 10330
เวลาส่งหนังสือเดินทาง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08:30-15:00 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00-16:30 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)