Kaplan-NZ

KaplanKaplan International Colleges
  • การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ - ที่ Kaplan คุณจะมีพัฒนาการที่ก้าวไปสู่เป้าหมายทางด้านภาษาอย่างรวดเร็ว ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบอย่างละเอียดรอบคอบ อาจารย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีแรงบันดาลใจ จะใช้วิธีการสอนที่พัฒนาขึ้นมาให่ เพื่อช่วยให้คุณไปถึงจุดสูงสุดของความสามารถของตัวคุณเอง
  • ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ – ด้วยการใช้เอกสารประกอบการเรียนที่มีความหลากหลาย อาจารย์ Kaplan จะสอนในเนื้อหาที่ครอบคลุมทักษะทางภาษาในทุก ๆ ด้าน: การอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ไวยากรณ์ และคำศัพท์ นอกจากนี้วิธีการสอนซึ่งเน้นการติดต่อสื่อสารจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และความเชี่ยวชาญในการพูดภาษาอังกฤษของคุณ กระตุ้นให้คุณได้ฝึกใช้ทักษะใหม่ที่ได้เรียนรู้มาโดยทันที
  • ความช่วยเหลือ แรงบันดาลใจ และความก้าวหน้า – ตลอดช่วงเวลาที่คุณเรียนอยู่ในหลักสูตร ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของคุณจะได้รับการดูแลและบันทึกในรายงานประจำตัวนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ การพูดคุยปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน จะช่วยให้คุณได้รับรู้ว่าสิ่งใดที่ควรได้รับการพัฒนามากที่สุด ในขณะที่การสอบเพื่อทดสอบความก้าวหน้าจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจ และแสดงให้เห็นว่าคุณมีความพร้อมหรือยัง สำหรับการเลื่อนไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
  • บันทึกความสำเร็จของคุณ – เมื่อคุณเรียนไปจนจบหลักสูตร คุณจะได้ประกาศนียบัตรของ Kaplan ซึ่งระบุถึงระดับความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษของคุณ บันทึกแห่งความสำเร็จนี้ จะช่วยเสริมบันทึกประวัติส่วนตัวของคุณเพื่อการศึกษาต่อและการทำงานได้ เพราะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงให้เห็นถึงทักษะทางภาษาของคุณที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
  • ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง – นอกจากการเข้าชั้นเรียนที่มีอาจารย์สอนแบบปกติแล้ว คุณยังสามารถเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนดได้ โดยเลือกจากหลักสูตรที่มีกิจกรรมฝึกฝนภาษาทั้งแบบออนไลน์หรือแบบปกติที่มีความหลากหลาย การเข้าชมรมการเรียน (Study Clubs) การพูดและโครงงาน ด้วยการควบคุมดูและการให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอของอาจารย์ จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Accreditation and Membership

English NZ

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Kaplan เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมที่่สุดสำหรับนักศึกษาในทุกระดับที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในแต่ละหลักสูตรจะมีลักษณะพิเศษที่ต้องการเน้นให้ความสำคัญ จึงทำให้คุณสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสม และตรงต่อความต้องการทางด้านภาษาของคุณได้โดยเฉพาะ

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมุ่งเน้นสี่ประเด็นหลักของภาษา: การอ่าน การเขียน การฟังและการพูด นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และวิธีการพูดในการอภิปรายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการสัมภาษณ์ และกลยุทธ์ต่าง ๆ อีกด้วย

General English 20 บทเรียน
15 ชั่วโมง
การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน
5.25 ชั่วโมง
รวม
22.25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สถานที่เรียน
Auckland

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไประยะยาว (General Academic Semester / Year)

เป็นหลักสูตรระยะยาว 5 เดือน (General Academic Semester) หรือ 9 เดือน (General Academic Year) นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ และมีเวลาพอที่จะท่องเที่ยวไปยังเมืองต่าง ๆ ด้วยในเวลาเดียวกัน!

นักเรียนจะได้รับคุณวุฒิที่คุ้มค่า พัฒนาภาษาอังกฤษ ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก และสร้างความก้าวหน้าให้กับอาชีพในอนาคต หลักสูตรมีการผสมผสานระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสในการทบทวนและฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนมาและพัฒนาทักษะที่ยังต้องการการปรับปรุง นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะยาวสามารถใช้บริการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของ Kaplan International Colleges ได้

General English 20 บทเรียน
15 ชั่วโมง
การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน
5.25 ชั่วโมง
รวม
22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สถานที่เรียน
Auckland

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English)

หลักสูตรแบบเข้มข้นนี้จะเน้นทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน: การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกทักษะภาษาอังกฤษที่นักเรียนให้ความสนใจมากกว่าทักษะอื่นด้วย เช่น ถ้านักเรียนสนใจด้านการพูด ทางโรงเรียนก็จะเน้นเรื่องการพูดให้กับนักเรียนมากขึ้น

นักเรียนยังจะได้เรียนไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทางคณาจารย์ของเราจะช่วยเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และสนุกไปกับมันได้อย่างง่ายดาย

General English 20 บทเรียน
15 ชั่วโมง
วิชาเลือก 8 บทเรียน
6 ชั่วโมง
การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน
5.25 ชั่วโมง
รวม
26.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สถานที่เรียน
Auckland

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นระยะยาว (Intensive Academic Semester / Year)

เป็นหลักสูตรระยะยาว 5 เดือน (Intensive Academic Semester) หรือ 9 เดือน (Intensive Academic Year) นักเรียนจะได้ฝึกฝนจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ได้รับคุณวุฒิที่คุ้มค่า และได้รู้จักเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลกในขณะที่ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพการงาน หลักสูตรนี้สามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะสมตามจุดมุ่งหมายด้านการทำงานหรือการศึกษาต่อของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทางภาษาและโรงเรียนที่คุณเลือก คุณสามารถปรับหลักสูตรของคุณได้ ด้วยการเลือกเรียนในวิชาเลือกต่าง ๆ English for Business การเตรียมสอบหรือการฝึกงาน ซึ่งเป็นทางเลือกในการใช้เวลาที่คุณอยู่ในต่างประเทศได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

General English 20 บทเรียน
15 ชั่วโมง
วิชาเลือก 8 บทเรียน
6 ชั่วโมง
การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน
5.25 ชั่วโมง
รวม
26.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สถานที่เรียน
Auckland

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนได้สร้างเสริมทักษะที่มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการเรียนระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังจะช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในการติดต่อสื่อสารและทักษะการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ทำรายงานได้สำเร็จ และบรรลุถึงเป้าหมายของคุณ รวมถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการในอนาคต

  • หลักสูตรนี้จะเน้นพัฒนาการทางด้านทักษะการอ่าน การฟัง และการเรียนต่าง ๆ รวมถึงกลยุทธ์ที่มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จภายใต้บรรยากาศทางวิชาการ
  • พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการพูดเชิงวิชาการสำหรับการอภิปรายและนำเสนองานในชั้นเรียน
  • สามารถเข้าศึกษาต่อโดยตรงได้ โดยไม่ต้องใช้ผล IELTS กับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมงานกับ Kaplan ทั้งในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หรือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทางธุรกิจสายอาชีพที่ได้รับการรับรองที่ Kaplan International College Sydney City
English for Academic Purposes 28 บทเรียน
21 ชั่วโมง
การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน
5.25 ชั่วโมง
รวม
26.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สถานที่เรียน
Auckland

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS™ (IELTS™ Preparation Course)

หลักสูตร IELTS™ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก ในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ผลสอบ IELTS™ เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐบาล ในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการพิจารณาออกวีซ่าทำงานให้กับพนักงาน หลักสูตรนี้จะเน้นสอนทักษะและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการสอบ

IELTS™ Exam Preparation 28 บทเรียน (Intensive)
21 ชั่วโมง
การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนด 7 บทเรียน
5.25 ชั่วโมง
รวม
26.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สถานที่เรียน
Auckland

download
Kaplan Brochure 2012
Kaplan Prices & Dates 2012

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Kaplan ใน Auckland ตั้งอยู่ระหว่างสองท่าเรือที่สวยงาม Waitemata และ Manukau บรรยากาศที่อบอุ่นและทัศนียภาพที่สวยงาม ทำเลที่ยอดเยี่ยมในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ใช้เวลาเดินเพียงเล็กน้อยเพื่อไปแหล่งช้อปปิ้ง ชายหาด บาร์ และร้านกาแฟ