วีซ่านิวซีแลนด์

NZ Flag
วีซ่านักเรียน (Student Visa)

นักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อยังประเทศนิวซีแลนด์แบบเต็มเวลา (Full-Time) เป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน (Student Visa) ในกรณีที่เรียนหลักสูตรเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Visitor Visa) ได้ สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้ว และต้องการขยายระยะเวลาเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรอื่น ๆ ก็สามารถยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตหรือ Permit โดยสามารถยื่นขอ Online ได้ หากสถาบันการศึกษานั้นได้รับการรับรองเป็น Certified Educator

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน
 • ใบสมัครวีซ่านักเรียน (INZ 1012) ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วย บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์ ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คที่ออกโดยธนาคารสั่งจ่าย “สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)” ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ว่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่
 • หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง 1 ชุด
 • หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน พร้อมใบเสร็จจากสถานศึกษา
 • หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
 • ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student (INZ 1014)” ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือ Bank Statement ของผู้สนับสนุนทางการเงิน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สนับสนุนทางการเงินสามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้ พร้อมจดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน ระบุรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/ หน่วยงาน/ ห้างร้านเท่านั้น ถ้าหากผู้สนับสนุนทางการเงินเป็นเจ้าของกิจการ/ บริษัท/ ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ/ บริษัท/ ห้างร้านนั้น ๆ
 • ใบแจ้งผลการเรียนและการเข้าเรียนจากโรงเรียน/ มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเพิ่งจบการศึกษา
 • ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้สมัคร
 • สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปและต้องการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณีผู้สมัครต้องการศึกษาเป็นเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจวัณโรค (INZ 1096)
 • กรณีผู้สมัครต้องการศึกษาเกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ (INZ 1007)
หมายเหตุ
 • แผนกวีซ่าจะออกวีซ่าครอบคลุมระยะเวลาเฉพาะช่วงที่ได้ชำระค่าเล่าเรียนเท่านั้น
 • ในบางกรณีที่เห็นสมควรเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้สมัครยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้
วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa)

ผู้สมัครที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์และจะพำนักในประเทศไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้สมัครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง หรือนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่เดินทางไปเพื่อเจรจาธุรกิจ (ฺฺBusiness) ใช้แบบฟอร์ม Tourist/ Business Visitor Visa Application (INZ 1189) สำหรับผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ ใช้แบบฟอร์ม Visitor Visa Application (INZ 1017)

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
 • ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยว (INZ 1017 / INZ 1189) ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วย บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์ ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คที่ออกโดยธนาคารสั่งจ่าย “สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)” ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ว่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่
 • หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง 1 ชุด
 • หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานการเงิน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือ Bank Statement) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางอย่างน้อยคนละ 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อเดือน จำนวน 1 ชุด
 • ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน กรุณายื่นแบบฟอร์ม “Sponsorship form for Temporary Entry (INZ 1025)” ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ภายใต้พระราชบัญญัติการเข้าเมืองนิวซีแลนด์ 2552 (Immigration Act 2009) สปอนเซอร์จะต้องรับผิดชอบผู้ที่ถูกสปอนเซอร์ในเรื่องของที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระหว่างที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ และค่าใช้จ่ายในการส่งกลับประเทศ รวมถึงหนี้สินที่ติดค้างกับหน่วยงานใด ๆ ของรัฐบาลนิวซีแลนด์ สปอนเซอร์ไม่สามารถถอดถอนหรือยกเลิกเมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่า สปอนเซอร์จะต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นจนกระทั่งหนี้สินเหล่านั้นได้ถูกชำระจนหมด
 • ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนา
 • ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
 • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดยื่นใบต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ใบถิ่นที่อยู่
 • กรณีผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์นานกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจวัณโรค (INZ 1096)
 • กรณีผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์เกิน12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ (INZ 1007)
กรณีที่เดินทางระหว่างวันหยุดพักร้อน หรือวันหยุดทั่วไป

โปรดยื่นเอกสารรับรองสถานภาพการงานที่ระบุรายได้ต่อปี (รวมโบนัส ถ้ามี) อายุการทำงาน และตำแหน่ง หากเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจะต้องมีจดหมายรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุระดับชั้นการศึกษาอย่างชัดเจน เอกสารที่กล่าวมาจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจจากหน่วยงาน/ บริษัท/ โรงเรียนเท่านั้น หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ/ บริษัท/ ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ/ บริษัท/ ห้างร้านนั้น ๆ

กรณีที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือการทำงาน

โปรดยื่นหนังสือที่ออกโดยองค์กร/ บริษัท เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และหากการเดินทางเกี่ยวเนื่องกับองค์กร/ บริษัทที่ประเทศนิวซีแลนด์ กรุณายื่นจดหมายเชิญหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่การเดินทางมานานกว่า 24 เดือน อันเนื่องมาจากผู้สมัครติดตามสามี หรือภรรยา หรือบุตร ที่ได้รับวีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักเรียนระยะยาว โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • หลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ที่ได้รับวีซ่าระยะยาว เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร
 • หลักฐานการได้รับวีซ่าระยะยาวของคู่สมรส หรือบุตร
 • จดหมายรับรอง / จดหมายยืนยันจากสมาชิกในครอบครัว
 • ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 17 ปี โปรดยื่นประวัติการตรวจอาชญากรรมจากประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านเคยพำนักนานกว่า 12 เดือนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รายงานการสอบประวัติจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
 • สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้
การตรวจสุขภาพ

โดยทั่วไปนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระยะเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องตรวจวัณโรค และนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อเกิน 12 เดือน จะต้องตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ ผู้สมัครต้องตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น ซึ่งใบตรวจร่างกายจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพที่ได้รับการรับรอง
กรุงเทพ
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท 49)
 • โรงพยาบาลบางกอกเนิสซิ่งโฮม
 • คลินิกโกลบอล ด็อกเตอร์
เชียงใหม่
 • สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โรงพยาบาลขอนแก่นราม
ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2556)
 • วีซ่านักเรียน          7,100 บาท
 • วีซ่าทำงาน            4,300 บาท
ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า

ใบสมัครส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาภายใน 7 วัน ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ ซึ่งอาจทำให้ใช้ระยะเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้น อาจถึง 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อ และแจ้งให้ท่านทราบ

สถานที่ยื่นขอวีซ่า
แผนกวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: (66) 2 654 3444
Fax: (66) 2 654 3445
E-mail: nzisbangkok@dol.govt.nz
เวลาทำการ:

09.00 – 12.00 และ 13.00 – 15.00 (วันจันทร์ – วันศุกร์) ยกเว้นวันพุธ ปิดเวลา 14.00

ที่มา
http://www.nzembassy.com/thailand
http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/Checklists/
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study/application/