วีซ่าแคนาดา

CA Flag
วีซ่านักเรียน (Study Permit)

นักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อในประเทศแคนาดาระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่านักเรียนหรือ Study Permit สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อในระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือนต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว หรือ Temporary Residence สำหรับวีซ่าประเภทนี้ นักเรียนจะต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดาเมื่อสำเร็จหลักสูตร ไม่สามารถขอต่ออายุวีซ่าเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้

การอนุญาตทำงาน
 • ทำงานในสถาบัน - นักเรียนสามารถทำงานในแคมปัสของสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่โดยไม่ต้องใช้ใบอนุญาตทำงาน (Work Permits for Students) หากเป็นนักศึกษา Full-time ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ College, University หรือ collège d’enseignement général et professionnel (CEGEP) ใน Quebec
 • ทำงานนอกสถาบัน - ใบอนุญาตทำงานนอกสถาบัน (Work Permits for Students – Working off Campus) อนุญาตให้นักศึกษา Full-time ที่เรียนในสถาบันของรัฐระดับอุดมศึกษาทำงานได้ในขณะเรียนหนังสือได้แก่ College, University หรือ collège d’enseignement général et professionnel (CEGEP) ใน Quebec โดยสถาบันการศึกษาเหล่านี้ได้ทำข้อตกลง (MOU) ไว้กับ CIC (Citizenship and Immigration Canada) หรือได้ลงนาม off-campus work agreement ไว้กับรัฐบาลสำหรับหลักสูตรในบางสาขาวิชา ใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit นี้อนุญาตให้นักศึกษาทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเปิดภาคเรียนและเต็มเวลาในช่วงปิดเทอม นักศึกษาต้องมีผลการเรียนที่ดีสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
 • ทำงานหลังเรียนจบการศึกษา - นักศึกษาสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปีเต็มในสาขาที่นักศึกษาได้เรียนจบมาเท่านั้น
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน
 • ฟอร์ม IMM 1294E – Application for Study Permit Made Outside of Canada ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • ฟอร์ม IMM 5645E – Family Information ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • ฟอร์ม IMM 5483E – Document Checklist
 • ค่าธรรมเนียมดำเนินการวีซ่า CA$ 125 หรือ 4,000 บาท ชำระโดย Cashier Check หรือ Bank Draft สั่งจ่าย “Embassy of Canada” เท่านั้น
 • เอกสารตอบรับจากสถาบันการศึกษา หรือ Letter of Acceptance (ฉบับจริง) ซึ่งทางสถาบันในประเทศแคนาดาออกให้หลังจากชำระค่าเรียนแล้ว โดยระบุ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ และวันเดือนปีเกิดของนักเรียน หลักสูตรการเรียนและระดับโปรแกรมที่จะเรียน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการเรียน
 • หลักฐานแสดงการชำระเงินค่าเรียนและค่าที่พัก (ถ้ามี)
 • จดหมายรับรองจากผู้สนับสนุนทางการเงินหรือสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เอกสารของผู้สมัครและผู้ติดตาม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้สมัครและผู้ติดตาม (ถ้ามี) ซึ่งต้องมีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการพำนักอยู่ในประเทศแคนาดา หรืออย่างน้อยต้องมีอายุใช้ได้อีก 6 เดือน ฉบับจริงและสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป โดยขนาดของใบหน้าจากคางถึงศีรษะควรมีขนาดระหว่าง 3.0 – 3.6 ซม. เขียนชื่อ – สกุล และวันเดือนปีเกิดไว้ด้านหลังของรูป
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและผู้ติดตามอย่างละ 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัครและผู้ติดตามอย่างละ 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้ติดตาม เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 • หลักฐานการศึกษาล่าสุด ฉบับจริงภาษาอังกฤษได้แก่ Transcript ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร ฉบับจริงและสำเนาอย่างละ 1 ชุด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • จดหมายรับรองการทำงาน (หากผู้สมัครมีประวัติการทำงาน) ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงาน ฉบับจริงและสำเนาอย่างละ 1 ชุด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • นักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในแคนาดามากกว่า 6 เดือน ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกแบบฟอร์มสำหรับการตรวจสุขภาพให้เมื่อคำร้องของท่านได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งผลตรวจสุขภาพไปยังสถานทูตโดยตรงพร้อมฟิล์ม X-Ray ที่ปิดผนึกจากโรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) หรือโรงพยาบาล บีเอ็นเอช (Bangkok Nursing Home)
 • เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน) ฉบับจริงและสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมฉบับแปล 1 ฉบับ
 • นักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องยื่นหลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate) ยืนยันว่าท่านไม่มีประวัติอาชญากรรมในทะเบียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
*กรณีสมัครเรียนใน Québec*
*กรณีสมัครเรียนใน Québec ต้องยื่นขอ Québec Acceptance Certificate (CAQ) ซึ่งออกให้โดย Government of Québec ค่าธรรมเนียม CA$ 104 ก่อน ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
เอกสารของผู้สนับสนุนทางการเงิน
กรณีเป็นพนักงานบริษัท        ใช้ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำอยู่
กรณีเป็นข้าราชการ              ใช้ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ         ใช้สำเนาใบจดทะเบียนการค้า + สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
หากใช้หลักฐานการเงินในนามบริษัทฯ เพื่อรับรองสถานภาพทางการเงิน โปรดแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ของท่านกับผู้รับรอง และบริษัทฯที่ให้การรับรอง – หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย (หากผู้รับรองฐานะการเงิน มิใช่บิดา หรือมารดา โปรดแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ และจดหมายอธิบายถึงความสัมพันธ์)
 • กรณีได้รับการอุปถัมภ์จากองค์กรหรือได้รับทุนการศึกษาต้องยื่นจดหมายจากองค์กรระบุจำนวนและข้อกำหนดของเงินทุนที่ได้รับ
กรณีผู้สนับสนุนทางการเงินเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่บิดามารดา ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • จดหมายรับรองของผู้สนับสนุนทางการเงิน และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุนการเงิน (เซ็นรับรองสำเนา) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา (เซ็นรับรองสำเนา) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา (เซ็นรับรองสำเนา) อย่างละ 1 ฉบับ
 • เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี เช่น ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมสำเนา (เซ็นรับรองสำเนา)
ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2556)
 • วีซ่านักเรียน          4,000 บาท
 • วีซ่าทำงาน            4,800 บาท
ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า

ส่วนใหญ่ระยะเวลาการพิจารณาอยู่ระหว่าง 2 – 4 สัปดาห์ ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอให้ยื่นเอกสารอื่นเพิ่มเติมหรือขอสัมภาษณ์ ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้น

เมื่อได้รับอนุมัติวีซ่า

นอกจากวีซ่าซึ่งเป็นสติกเกอร์ติดอยู่ใน Passport แล้ว นักเรียนยังจะได้ Student Authorization ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงว่านักเรียนได้รับอนุญาตให้อาศัยและศึกษาในประเทศแคนาดา โดยปกติจะมีอายุเพียงหนึ่งปี ถ้าต้องการศึกษาต่อ นักเรียนต้องขอต่ออายุ

สถานที่ยื่นขอวีซ่า
สถานทูตแคนาดา, Immigration Section
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
ชั้น 15 อาคารอับดุลลาฮิมเพลส
Tel: (66) 2 636-0540
Fax: (66) 2 636-0567
E-mail: Bangkok-im-enquiry@international.gc.ca
เวลาทำการ:
07:30 – 10:00 น. วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี รับใบคำร้องขอวีซ่า

13:30 – 15:45 น. วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี รับวีซ่าและเล่มหนังสือเดินทางคืน

ที่มา
http://www.studycanada.ca/thailand/visa.htm
http://www.studycanada.ca/thailand/work_study.htm
http://www.studycanada.ca/thailand/guide.htm
http://www.cic.gc.ca/english/study/study.asp
http://www.cic.gc.ca/english/study/work-offcampus.asp