วีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลียวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียน (Student Visa)

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลียแบบเต็มเวลา (Full-Time) ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลออสเตรเลีย สามารถยื่นขอ วีซ่าออสเตรเลีย ประเภทนักเรียนได้

กรณีที่นักเรียนสมัครเรียนในระยะเวลา ต่ำกว่า 90 วัน สามารถยื่นคำร้องขอ วีซ่าออสเตรเลีย ประเภทนักท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนในระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักเรียน

ข้อดีของวีซ่านักเรียน

 • เข้าถึงหลักประกันสุขภาพนักศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย
 • สามารถขยายระยะเวลาในการศึกษาได้
 • สามารถขอเปลี่ยนสถานภาพของวีซ่านักเรียนต่างชาติได้ในออสเตรเลีย
 • ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้

จดหมายยืนยันการลงทะเบียนทางอิเล็คทรอนิค (eCOE)

eCOE คือเอกสารที่สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียออกให้ และเป็นหลักฐานการลงทะเบียนอย่างเดียวซึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนทุกประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่นักเรียนถือสัญชาติและหลักสูตรหลักที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อ

วีซ่านักเรียนที่นักเรียนต่างชาติได้รับนั้น อนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกประเทศออสเตรเลียได้หลายครั้ง (Multiple Entries) ภายในระยะเวลาที่ออกวีซ่าให้ และหากนักเรียนต้องการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ สามารถยื่นขอคำร้องขอวีซ่าใหม่ในประเทศออสเตรเลียได้

The University Sector Streamlined Visa Processing

ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป Department of Immigration and Citizenship จะประเมินคุณสมบัติผู้สมัครยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนที่แนบ Confirmation of Enrolment (CoE) ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งออกให้โดยมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่เข้าร่วมในระบบ Streamline Visa Processing ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำหรือเทียบเท่ากับ Assessment Level 1 ในปัจจุบัน โดยไม่ได้พิจารณาตามประเทศบ้านเกิดของผู้ยื่นคำร้อง

ระบบ Streamlined Visa Processing นี้ช่วยให้ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติวีซ่านักเรียนรวดเร็วขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่ออกเอกสาร CoE ได้กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัครในเบื้องต้นแล้ว อีกทั้งช่วยลดความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย

วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารประกอบการยื่นขอ วีซ่าออสเตรเลีย (วีซ่านักเรียน)

 1. แบบฟอร์ม 157A ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลายเซ็นต์
 2. Cashier Cheque หรือ Bank Draft ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 3. รูปถ่ายขนาด Passport ของผู้ยื่นคำร้อง และผู้ติดตาม (ถ้ามี)
 4. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร
 5. ใบผ่านราชการทหาร (ถ้ามี)
 6. Confirmation of Enrolment (CoE)
 7. หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ยื่นคำร้อง และผู้ติดตาม (ถ้ามี) ที่มีอายุเกินกว่า 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 8. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นคำร้องและผู้ติดตาม ได้แก่ สูติบัตร ใบทะเบียนสมรส
 9. ผลการตรวจสุขภาพทั้งของผู้ยื่นคำร้องและผู้ติดตาม ซึ่งตรวจโดยแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก Visa and Immigration Office, Australian Embassy Bangkok
 10. หลักฐานการทำประกันสุขภาพ (OSHC) ตลอดระยะเวลาที่ตั้งใจไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย สำหรับตัวผู้ยื่นและผู้ติดตาม
 11. เอกสารรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร เพื่อยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียทั้งของผู้ยื่นเองและผู้ติดตาม (ในกรณีที่มีผู้ติดตามไปด้วย) ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง (ค่าตั๋วเครื่องบิน) ค่าเรียน และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (AU$ 18,610 ต่อปีสำหรับผู้ยื่น และ AU$ 6,510 ต่อปีสำหรับผู้ติดตาม) *พันธบัตรรัฐบาลไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางการเงินได้
 12. เอกสารยืนยันรายได้ของผู้สนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ Payslip, บัญชีเงินฝาก เป็นต้น
 13. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องมีผู้สนับสนุนทางการเงิน ต้องมีจดหมาย (ฉบับภาษาอังกฤษ) จากผู้สนับสนุนว่ายินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้ยื่นคำร้อง
 14. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนา Passport ของผู้สนับสนุน รวมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address
 15. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript), ประกาศนียบัตรต่าง ๆ หรือใบปริญญาบัตร
 16. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555)

AU$
Baht
วีซ่านักเรียน
535
17,850
วีซ่าท่องเที่ยว
115
3,850

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า

โดยทั่วไปวีซ่านักเรียนจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 10 – 11 วันหลังจากวันที่ยื่นคำร้อง สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34
เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: (66) 2 672 3476 – 79
E-mail: info.diacth@vfshelpline.com
เวลายื่นเอกสาร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 – 15.00
เวลารับหนังสือเดินทาง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 15.00 – 16.30

วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย

การตรวจสุขภาพ

โดยทั่วไปนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระยะเวลาเกินกว่า 4 สัปดาห์ จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล หรือคลินิกที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียหรือ “eHealth” Enabled Panel Clinic เท่านั้น ซึ่งผลการตรวจสุขภาพดังกล่าวจะถูกส่งตรงไปยังสถานทูตออสเตรเลียเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า ในบางกรณี เช่น ระยะเวลาในการศึกษาต่ออาจเกิน 4 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 8 สัปดาห์ นักเรียนอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจสุขภาพได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถานทูต

eHealth เป็นระบบ online ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บการประเมินผลสุขภาพสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย โดยระบบนี้จะช่วยประมวลและสรุปผลตรวจสุขภาพได้เร็วขึ้นหรือใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมงหลังจากที่ Panel Doctor ส่งข้อมูลมาให้สถานทูต

รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตออสเตรเลีย

กรุงเทพฯ
Medical and Radiology Clinic, โรงพยาบาลกรุงเทพ
ซ. ศูนย์วิจัย 7 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ 10310
โทร. 02 310 3000 แฟกซ์. 02310 3335
Medical and Radiology Clinic, โรงพยาบาล BNH
9/1 ถ. คอนเวนท์ สีลม กรุงเทพ 10500
โทร. 02 686 2700 แฟกซ์. 02656 2849
เชียงใหม่
Medical and Radiology Clinic, โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
8 ถ. บุญเรืองฤทธิ์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทร. 053 920 300 แฟกซ์. 053 224 880
ภูเก็ต
Medical and Radiology Clinic, Wellness Center โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
2/1 ถ. หงษ์หยกอุทิศ ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000
โทร. 076 254 421 แฟกซ์. 076 254 421 ต่อ 1351
อุดรธานี
Medical and Radiology Clinic, โรงพยาบาลเอกอุดร
555/5 ถ. โพศรี อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
โทร. 042 342 555 แฟกซ์. 042 341 033
ที่มา
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.immi.gov.au/
http://www.vfs-au.net/

วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าออสเตรเลีย