ระบบการศึกษาออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาออสเตรเลียระบบการศึกษาออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาออสเตรเลีย แบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้

1. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตามระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 – 15 ปี เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา ทั้งที่เป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรศาสนา โรงเรียนของรัฐบาลจะเป็นประเภทไปกลับ (Day School) ส่วนโรงเรียนเอกชนจะมีทั้งโรงเรียนประจำ (Boarding School) และไป-กลับ นอกจากนี้โรงเรียนยังแบ่งเป็นประเภทโรงเรียนชายล้วน หรือหญิงล้วน และโรงเรียนสหศึกษา สำหรับนักเรียนต่างชาติสามารถเข้าศึกษาได้ตั้งแต่ Year 1 เป็นต้นไป โดยระดับประถมศึกษานั้นทางโรงเรียนจะพิจารณาเป็นกรณีไป และกำหนดให้นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียคอยดูแล หากไม่มีทางโรงเรียนจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ดูแลหรือ Guardian ให้เพื่อทำหน้าที่ดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีค่าธรรมเนียมประมาณสัปดาห์ละ AU$ 35 – 40 สำหรับนักเรียนประจำจะมีอาจารย์ในโรงเรียนเป็นผู้ดูแล ระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย

โรงเรียนจะมีการแบ่งระดับการศึกษาดังต่อไปนี้
 • ประถมศึกษา (Primary School)                               Year 1 – 6 หรือ 7
 • มัธยมศึกษา (Secondary High School)                     Year 7 หรือ 8 – 12
 • มัธยมศึกษาตอนต้น (Junior College)                       Year 7 หรือ 8 – 10
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior College)                    Year 11 และ 12

โดยทั่วไปวิชาที่บรรจุในหลักสูตรมัธยมศึกษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศึกษา (ดนตรี ศิลปะ งานประดิษฐ์และการละคร) และสุขศึกษา (รวมถึงพลศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ) ภาคการศึกษาของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนธันวาคม โดยแบ่งออกเป็น 4 เทอม ๆ ละประมาณ 10 – 12 สัปดาห์ ส่วนใหญ่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นแล้ว จะศึกษาต่อระดับมัธยมตอนปลายอีก 2 ปี (Year 11 & 12) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ระบบการศึกษาออสเตรเลีย

2. ระดับเตรียมพื้นฐาน (Foundation)

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนดในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย คือวุฒิการศึกษาที่จบมาไม่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาในระบบการศึกษาออสเตรเลีย หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมและปูพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เนื้อหาของหลักสูตรนำมาจากหลักสูตร Year 11 – 12 รวมไปถึงวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เป็นต้น) หรือสายศิลป์ (สังคม ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น) เมื่อนักศึกษาต่างชาติสอบผ่านทุกวิชาของหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็จะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เปิดรับนักเรียนปีละ 2 ครั้ง คือ ต้นปีการศึกษาและกลางปีการศึกษา แต่บางแห่งอาจไม่รับนักเรียนเข้าช่วงกลางปี ระยะเวลาของหลักสูตรนี้ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี ระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย

3. ระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Education and Training – VET)

เป็นการฝึกอบรมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและสายอาชีพ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ
 • วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องของรัฐบาล (Technical and Further Education หรือ TAFE) ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาในรูปแบบของ TAFE มีจำนวนกว่า 90 สถาบัน 1,000 วิทยาเขต กล่าวได้ว่า TAFE เป็นผู้ดำเนินการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย  ระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย
 • วิทยาลัยเอกชน (Private College) วิทยาลัยเอกชนในประเทศออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมสายอาชีพต่าง ๆ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ การโรงแรม การจัดการ หรือหลักสูตรเฉพาะทาง ได้แก่ การบิน ศิลปะ การออกแบบ ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรเร่งรัดที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ภายในระยะเวลา 3 ปีเช่นกัน โดยไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานหรือ Foundation ก่อน  ระบบการศึกษาออสเตรเลีย
     วุฒิการศึกษาของระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 – 4 (Certificates I – IV) เป็นหลักสูตรในระดับขั้นพื้นฐาน เน้นความรู้และทักษะในเชิงปฏิบัติการและพื้นฐานอาชีพสำหรับผู้ที่ประสงค์ศึกษาต่อในสาขาเฉพาะต่อไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพแบ่งเป็นระดับ 1 ถึง 4 ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี
 • อนุปริญญา (Diploma) เป็นหลักสูตรเรียนควบภาคทฤษฎีและทักษะเชิงเทคนิคทั้งปฏิบัติการและวางแผน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน และยังเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีด้วย ระยะเวลาของหลักสูตรประมาณ 2 ปี ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรอนุปริญญาแล้วและประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน อาจเทียบโอนหน่วยกิจได้ประมาณ 1 ปี ระบบการศึกษาออสเตรเลีย
 • อนุปริญญาขั้นสูง (Advanced Diploma) เป็นหลักสูตรที่สูงกว่าระดับอนุปริญญาเล็กน้อย มีวิชาที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรปริญญาตรี และสามารถเทียบโอนหน่วยกิจได้มากกว่าระดับอนุปริญญา ระยะเวลาของหลักสูตร 2 – 3 ปี  ระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย

4. ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)

เป็นระดับการศึกษาที่สูงที่สุด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี (Undergraduate) และระดับปริญญาโท (Post-graduate) ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัย 41 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากรัฐบาล 38 แห่ง และเอกชน 3 แห่ง ซึ่งต่างก็ได้รับการรับรองวิทยฐานะเท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก บางแห่งเปิดสอนระดับอนุปริญญาด้วย สาขาวิชาที่นักศึกษาต่างชาตินิยมเรียนมากที่สุดคือ ธุรกิจ บริหาร การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น การพิจารณาเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย อาจพิจารณาจากเนื้อหาหลักสูตร ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ระบบการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และสถานที่ตั้งเป็นหลัก  ระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย

     วุฒิการศึกษาของระดับอุดมศึกษา
 • ปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) ระยะเวลาของหลักสูตรปริญญาตรีประมาณ 3 – 6 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา โดยเฉลี่ยคือ 3 ปี การรับนักศึกษาจะพิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจากวุฒิเทียบเท่า สำหรับนักศึกษาต่างชาตินั้น ทางมหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติในการรับนักศึกษาแตกต่างกัน เช่น นักศึกษาไทยที่สำเร็จ มัธยม 6 และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากอาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยบางแห่งได้เลย มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับผลการสอบเทียบจากประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาที่ได้วุฒิสอบเทียบ มัธยม 6 ต้องเข้าศึกษาหลักสูตรเตรียมพื้นฐาน (Foundation) ก่อน หลังสำเร็จปริญญาตรี นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ปี หากต้องการวุฒิปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Degree with Honours) หรือลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ต้นจะใช้เวลาประมาณ 4 – 7 ปี เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยภาคบรรยาย (Coursework) และภาควิทยานิพนธ์ (Research) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนระดับดีมากและได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะได้รับการรับรองวุฒิให้เทียบเท่าปริญญาโท และสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาเอกได้ทันที โดยไม่ต้องศึกษาหลักสูตรปริญญาโทเพิ่มเติม
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate / Postgraduate Certificate) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เรียนในชั้นเรียนแบบเต็มเวลาประมาณ 6 เดือน บางมหาวิทยาลัยจะใช้เป็นหลักสูตรประเมินผลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท แต่ยังมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม  ระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย
 • อนุปริญญาโท (Graduate Diploma / Postgraduate Diploma) หลักสูตรนี้ช่วยเสริมสร้างความรู้ หรือช่วยให้สามารถเรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างจากสาขาวิชาที่สำเร็จมาในระดับปริญญาตรีได้ หลายมหาวิทยาลัยจัดให้หลักสูตรอนุปริญญาโท (Graduate Diploma) เป็นหลักสูตรปีแรกของปริญญาโท หากนักศึกษาทำคะแนนได้ดีจะสามารถผ่านเข้าไปเรียนในปีที่ 2 ของปริญญาโทได้เลย ใช้เวลาเรียนในชั้นเรียนแบบเต็มเวลาประมาณ 6 – 12 เดือน
 • ปริญญาโท (Master’s Degree) มีทั้งรูปแบบการทำวิจัย (Research) หรือการเรียนในชั้นเรียน (Coursework) หรือควบทั้ง 2 อย่างก็ได้ ระยะเวลาหลักสูตร 1 – 2 ปี บางมหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate) หรืออนุปริญญาโท (Graduate Diploma) หรือหลักสูตรเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่เรียกว่า “Qualifying Program” หรือ “Preliminary Program” ก่อน เพื่อประเมินว่านักศึกษาจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หรือไม่  ระบบการศึกษาออสเตรเลีย
 • ปริญญาเอก (Doctorate) เป็นระดับการศึกษาที่สูงที่สุดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ระยะเวลาหลักสูตร 3 – 5 ปี ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่เน้นในด้านการทำวิจัยในสาขาเฉพาะทาง นักศึกษาจึงควรมีพื้นฐานในการทำวิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ์มาก่อน บางมหาวิทยาลัยเพิ่มหลักสูตรแบบเข้าชั้นเรียน (coursework) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญาเอกด้วย

5. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ELICOS)

ELICOS ย่อมาจาก English Language Intensive Course for Overseas Students เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ต่อไป สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรนี้มีตั้งแต่สถาบันภาษาเอกชนที่มีชั้นเรียนขนาดเล็ก จนถึงศูนย์ภาษาขนาดใหญ่ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย TAFE สถาบันทุกแห่งจะต้องผ่านการตรวจสอบและจดทะเบียนกับรัฐบาล เพื่อจะได้ตรวจสอบประเมินผลคุณภาพและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันภาษาอังกฤษแห่งชาติ หรือ (National ELICOS Accreditation Scheme – NEAS)  ระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย

สถาบันภาษาในประเทศออสเตรเลียถูกกำหนดโดย NEAS ให้มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย โดยแบ่งออกเป็นการเรียนในชั้นเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และการเรียนด้วยตนเองภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ที่สถาบันภาษาส่วนใหญ่จะเปิดสอนเพียง 18 – 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สถาบันภาษาส่วนใหญ่จะไม่กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของนักเรียนต่างชาติ มีเพียงสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นของผู้เรียน (Placement Test) ซึ่งจัดสอบในวันแรกของการเริ่มต้นหลักสูตร สถาบันภาษาเกือบทุกแห่งในประเทศออสเตรเลียจะมีบริการอย่างครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เช่น บริการจัดหาที่พัก บริการรถรับที่สนามบิน บริการช่วยหางาน บริการด้านสุขภาพ บริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ และบริการจัดหาผู้ปกครอง (Guardianship) สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สถาบันภาษาของเอกชนทั่วไปเปิดสอนตลอดปี ไม่มีการปิดภาคเรียน ในขณะที่สถาบันภาษาในมหาวิทยาลัยทั่วไปจะปิดภาคเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ระหว่างช่วงของการเรียน 10 สัปดาห์

     ประเภทของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนโดยทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) เป็นหลักสูตรเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (English for Academic Purposes) เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใบนด้านต่าง ๆ ได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์ การเขียนเรียงความ การจดบันทึกย่อ การนำเสนอหน้าชั้น เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเน้นเชิงวิชาการและการเตรียมตัวสอบ IELTS  ระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (English for Business) เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ถ้อยคำเชิงธุรกิจและพัฒนาทักษะการฟังและการอ่านเรื่องราวเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักศึกษาในสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และคอมพิวเตอร์
 • การเตรียมสอบภาษาอังกฤษ (English Test Preparation Program) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS (International English Language Testing Systems), CULT (Combined Universities Language Test) หรือ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษและการฝึกงาน (English and Work Experience) เป็นหลักสูตรที่ควบรวมระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษและการฝึกงาน ส่วนใหญ่หลักสูตรการเรียนนั้นจะเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการฝึกงาน สำหรับการฝึกงานอาจได้ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทำงานจริง บางครั้งอาจไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างการฝึกงาน  ระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย
 • หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ (English Teacher Training) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษในประเทศบ้านเกิดของตน ครอบคลุมทฤษฎีวิธีการสอนและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ ระบบการศึกษาออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว (English for Hospitality and Tourism) เป็นหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาให้พร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว หรือเพื่อศึกษาต่อในสาขานี้ ระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน (Vacation Course) เป็นหลักสูตรภาคฤดูร้อน (Summer Course) หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษและสันทนาการ (Study Tour) สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวและเรียนหลักสูตรภาษาได้นานถึง 3 เดือนที่เรียกกันว่า Study Tour โดยมักจัดเป็นหลักสูตรสั้น ๆ ตั้งแต่ 2 – 6 สัปดาห์ เนื้อหาของหลักสูตรจะเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนช่วงเช้า และจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการในช่วงบ่าย เช่น ชมพิพิธภัณฑ์ สวนสนุก สวนสัตว์ ชายหาด ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น ระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย
ที่มา

ระบบการศึกษาออสเตรเลีย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย