Australia

Australia

ภูมิประเทศ

ประเทศออสเตรเลียมีเนื้อที่ประมาณ 7.7 ล้านตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก รองจากประเทศรัสเซีย แคนาดา จีน อเมริกา โดยพื้นที่ 1 ใน 3 ของประเทศเป็นทะเลทราย ภูมิประเทศของประเทศออสเตรเลีย มีทั้งเขตร้อน เขตอบอุ่น และเขตหนาว ประชากรจะอยู่อย่างหนาแน่นแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศและแถบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์

รัฐและเขตการปกครอง

ประเทศออสเตรเลียประกอบด้วย 6 รัฐและเขตปกครองตนเองอีก 2 มณฑล คือ
 1. New South Wales (NWS) เมืองหลวงคือ Sydney เป็นเมืองท่าที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด รวมทั้งจำนวนนักศึกษาไทยด้วย สัญลักษณ์ที่สำคัญคือ Sydney Opera House และ Harbour Bridge
 2. Queensland (QLD) เมืองหลวงคือ Brisbane มีแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลก Great Barrier Reefs และถือเป็นมรดกโลกที่สำคัญ และยังได้ชื่อว่า Sunshine State หรือรัฐแห่งแสงแดด
 3. South Australia (SA) เมืองหลวงคือ Adelaide เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเทศกาลและเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นเยี่ยม
 4. Tasmania (TAS) เมืองหลวงคือ Hobart เป็นทั้งเกาะและรัฐหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ เป็นเมืองที่สงบ ค่าครองชีพ และค่าเล่าเรียนถูก
 5. Victoria (VIC) เมืองหลวงคือ Melbourne เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญและมีจำนวนนักศึกษาไทยมากเป็นอันดับที่ 2 และศูนย์กลางทางศิลปะ เป็นที่ตั้งของ National Gallery of Victoria รวมทั้งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า Garden State เนื่องจากมีจำนวนสวนสาธารณะมากกว่ารัฐอื่น ๆ
 6. Western Australia (WA) เมืองหลวงคือ Perth เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 และอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดใช้เวลาเดินทางเพียง 6.5 ชั่วโมง อุดมด้วยเหมืองแร่และแร่ทองคำ
และเขตปกครองตนเอง 2 เขต คือ
 1. Australian Capital Territory (ACT) เมืองหลวงคือ Canberra เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของประเทศ มีการวางผังเมืองอย่างดีเยี่ยม มีมหาวิทยาลัยที่สำคัญ 2 แห่งคือ Australian National University และ University of Canberra
 2. Northern Territory (NT) เมืองหลวงคือ Darwin เป็นถิ่นอาศัยดั้งเดิมของชาวเผ่าพื้นเมืองอะบอริจิน การทำเหมืองแร่และการท่องเที่ยวถือเป็นเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ

ฤดูกาล

ฤดูร้อน
ธ.ค. – ก.พ.
อากาศร้อนจัดและแห้งแล้งช่วงกลางวัน อบอ้าวช่วงกลางคืน
ฤดูใบไม้ร่วง
มี.ค. – พ.ค.
อากาศเริ่มเย็นลง
ฤดูหนาว
มิ.ย. – ส.ค.
อากาศเย็นจัด ลมพัดแรง ในเขตภูเขาสูงมีหิมะตก
ฤดูใบไม้ผลิ
ก.ย. – พ.ย.
อากาศเย็นสบาย ดอกไม้สีสันสดใส

อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 12 – 26 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอุณหภูมิอาจเกินกว่า 30 องศาเซลเซียสในตอนกลางวัน ส่วนฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 1 องศาเซลเซียสในตอนกลางคืน และประมาณ 12 องศาเซลเซียสในตอนกลางวัน

เวลา

เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงมีการแบ่งเวลาตามเส้นแบ่งเวลาของโลกมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Standard Time – GMT) เป็น 3 เขตเวลา คือ
 • Australian Eastern Standard Time (AEST) = GMT +10 เร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง คลอบคลุมแถบตะวันออกของรัฐ Queensland, รัฐ New South Wales (ยกเว้นเมือง Broken Hill), รัฐ Victoria, รัฐ Tasmania และ Australian Capital Territory
 • Australian Central Standard Time (ACST) = GMT +9.5 เร็วกว่าประเทศไทย 2.5 ชั่วโมง คลอบคลุม รัฐ South Australia, เมือง Broken Hill (ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของรัฐ New South Wales) และ Northern Territory
 • Australian Western Standard Time (AWST) = GMT +8 เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง คลอบคลุม รัฐ Western Australia

หมายเหตุ: ในช่วงฤดูร้อน ช่วงเวลากลางคืนจะสั้นกว่าเวลากลางวัน จึงมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น (Daylight Saving Time) 1 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ยกเว้นรัฐ Western Australia และ Queensland

ศาสนา

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ให้อิสระในการนับถือศาสนา และแต่ละศาสนาจะให้ความเคารพประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของกันและกัน ชาวออสเตรเลียเกินกว่าครึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาธอลิค (Catholic) ส่วนที่เหลือนับถือนิกายแองกลิกัน (Anglican) หรือโปรเตสแตนต์ (Protestant) รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และศาสนายิว

ประชากร

ประเทศออสเตรเลียมีประชากรประมาณ 21 ล้านคน ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรปที่มาตั้งรกรากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปี พ.ศ. 2543 มีผู้อพยพใหม่เข้ามาถึง 5.9 ล้านคน ส่วนมากอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น Sydney และ Melbourne ในช่วงปี พ.ศ. 2548 ถึง 2549 มีผู้อพยพเข้ามากกว่า 131,000 คน ส่วนใหญ่มาจากทวีปเอเชียและโอเชียเนีย

ประชากรพื้นเมืองของออสเตรเลีย คือชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 410,003 คนในปี พ.ศ. 2544 (ร้อยละ 2.2 ของประชากร)

สกุลเงิน

ประเทศออสเตรเลียใช้ระบบดอลล่าห์และเซ็นต์เป็นอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าห์ = 100 เซ็นต์ เหรียญที่ใช้คือ 5, 10, 20, 50 เซ็นต์ และ 1 และ 2 ดอลล่าห์ สำหรับธนบัตรที่ใช้ คือ 5, 10, 20, 50, 100 ดอลล่าห์

AUS Banknotes & Coins

น้ำประปา

ประเทศออสเตรเลียถือเป็นประเทศที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งเป็นประจำ มาตรการประหยัดน้ำในหลายเมืองได้ถูกประกาศใช้อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นน้ำจึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก นักศึกษาจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัด พยายามเรียนรู้วิธีการใช้ปริมาณน้ำอย่างเหมาะสม น้ำประปาของประเทศออสเตรเลียนั้นสะอาด สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย

กระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลีย นั้นมี 240 V, 50 Hz ใช้ปลั๊กเสียบแบบ 3 ขา ทรงแบนเอียง สามารถใช้ Adapter เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าได้ หากนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยไปด้วย

TYPE I

TYPE I

โทรศัพท์

รหัสประเทศ (Country Code) ของ Australia คือ 61 และรหัสเมือง (City Code) 2 หลักตามข้อมูลด้านล่าง และหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน 8 หลัก

02
New South Wales, Australian Capital Territory
Canberra, Sydney
03
Victoria, Tasmania
Melbourne, Hobart
04
Australia-wide
07
Queensland
Brisbane
08
Western Australia, South Australia & Northern Territory
Perth, Adelaide & Darwin

ที่มา

http://www.studyinaustralia.gov.au/thailand
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia