About us

บริษัท Worldwide Work Plus Study จำกัด (W2) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้านให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

บริษัท Worldwide Work Plus Study จำกัด (W2) ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศที่องค์กรระดับนานาชาติให้การรับรอง โดยให้เป็นผู้แทนในการแนะนำหลักสูตรและขั้นตอนการสมัครพร้อมทั้งดำเนินการสมัครเรียนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาให้กับนักศึกษา โดยเริ่มจากหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน และตุลาคมของทุกปี ทางบริษัทฯ ยังจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะหรือ Study Tour ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท Worldwide Work Plus Study จำกัด (W2) ยังดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และฝึกงานในสาขาวิชาที่จบการศึกษามา ((Internship Program in USA และ Study & Work Program เป็นต้น) รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Work and Travel Program in USA) ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรของมูลนิธิเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ (Non-profit Organization) โดยจุดมุ่งหมายหลักของโครงการนี้คือ การเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวอเมริกันในแง่มุมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคต ซึ่งถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนไทยให้มีมุมมองที่กว้างขวางขึ้น

บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศในระดับต่าง ๆ

 • General English
 • English for Academic Purpose
 • Business English
 • English for Further Study
 • Certificate & Diploma
 • Vocational Training
 • Bachelor Degree & Master Degree เป็นต้น

บริการจัดหาสถานที่เรียน

บริษัท Worldwide Work Plus Study จำกัด (W2) ให้บริการข้อมูลสถานศึกษาและคัดเลือกหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน คุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ผู้สมัครเรียนทุกท่านสามารถพิจารณา และเลือกสรรหลักสูตรจากสถาบันได้ครบทุกแง่มุมก่อนตัดสินใจสมัครเรียนโดยพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลสถานศึกษาในสาขาวิชาที่ผู้สมัครมีความสนใจ
 • ระยะเวลาของหลักสูตรในแต่ละสถาบัน ช่วงเวลาการเปิด – ปิดรับสมัคร
 • อธิบายขั้นตอนการรับสมัคร การเตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการสมัครเรียน รวมทั้งการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นขอ Visa ในแต่ละประเทศ
 • นำเสนอ Promotion ราคาพิเศษสำหรับค่าหลักสูตร
 • สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ผู้สมัครรับทราบในเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • แนะนำหลักเกณฑ์การสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษา
 • บริการข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานทางการเงินของผู้ปกครอง

บริการยื่นขอวีซ่า

บริษัท Worldwide Work Plus Study จำกัด (W2) ให้คำปรึกษาในเรื่องเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่ารวมทั้งบริการยื่นขอวีซ่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บริการจัดหาตั๋วเครื่องบิน

บริษัท Worldwide Work Plus Study จำกัด (W2) บริการจัดหาตั๋วเครื่องบินในราคาประหยัดสำหรับนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเส้นทางการเดินทาง คำแนะนำเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางพร้อมจัดเตรียมบริการAirportPick Up เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสูงสุดตลอดการเดินทางไปยังจุดหมายที่อาจไม่คุ้นเคย

บริการจัดหาที่พักในต่างประเทศ

บริษัท Worldwide Work Plus Study จำกัด (W2) คำนึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยของนักศึกษาเป็นอันดับต้น จึงได้คัดสรรที่พักอาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาสามารถไว้วางใจได้ว่า W2 สามารถผู้ดำเนินการจัดหาที่พักได้ตามความประสงค์ หรือมีความใกล้เคียงกับความต้องการของนักศึกษาให้มากที่สุด โดยมิละเลยแม้รายละเอียดเล็กน้อย ได้แก่ โรคประจำตัวของนักศึกษา อาการแพ้อาหารหรือสัตว์เลี้ยงประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

บริษัท Worldwide Work Plus Study จำกัด (W2) สามารถจัดหาที่พักอาศัยได้หลากหลายประเภทในทำเลที่ปลอดภัย สะดวกต่อการเดินทาง ได้แก่ Homestay, Student Residence เป็นต้น รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาในการเลือกที่พักอาศัย

บริการประสานงานและอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาพำนักอาศัยยังต่างประเทศแล้ว

แม้นักศึกษาเดินทางถึงที่หมายในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของ W2 ยังคงให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา โดยยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษากับสถาบัน หรือนักศึกษาสามารถติดต่อกับทางสถาบันได้ด้วยตนเองเช่นกัน